Regulamin

 

Regulamin Turnieju Beskidzka Plaża

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorzy:
 • BDB Event
 • Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”
 1. Cykl projektu Beskidzka Plaża składa się z czterech turniejów.

Terminy rozgrywek:

 • 20-21.05 Wadowice
 • 27-28.05 Wisła
 1. W ramach każdego turnieju zostanie rozegrany turniej żeński i męski.
 2. Maksymalna liczba par w każdym turnieju wynosi łącznie 24 (16 par męskich, oraz 8 par żeńskich).

 

 III. Zasady uczestnictwa

 1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 2. Zgłoszenie zawodników odbywać się będzie na stronie internetowej www.bdbevent.pl w zakładce zgłoszenia.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia mija trzy dni przed rozpoczęciem danego turnieju.
 4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłaty wpisowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania na listę rezerwową w przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy limit w danej kategorii.
 6. W przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika (zawodniczki) na udział w turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości drużyn w danej kategorii.
 8. Drużyna, która zgłosiła się do turnieju zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości 50 złotych od pary. Wpłaty należy dokonać podczas, zgłoszenia pary do turnieju poprzez system pay-U.
 9. Zawodnicy otrzymują wody mineralne oraz koszulki, w których mają obowiązek grać podczas zawodów.
 10. Wpłacone pieniądze nie ulegają zwrotowi. Wyjątkiem jest przypadek, gdy turniej zostanie całkowicie odwołany.
 11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny. Skład zespołu jest niezmienny podczas całego turnieju.
 12. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają podpisem pod oświadczeniem.
 13. Najlepsze trzy drużyny turnieju mężczyzn i turnieju kobiet zobowiązane są do udziału w ceremonii dekoracji i zakończenia turnieju w koszulkach dostarczonych przez Organizatora.
 14. Finaliści turnieju mają obowiązek uczestnictwa w organizowanej po zakończeniu turnieju konferencji prasowej.
 15. Zawodnicy startujący w turnieju Beskidzka Plaża nie mogą wystartować w innym turnieju siatkówki plażowej w tym samym czasie, chyba, że zgodę wyrazi Organizator.

 

 1. Przepisy gry
 1. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i Organizatora w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
 2. Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest przez Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Mecz prowadzi sędzia wcześniej do tego upoważniony.
 4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową na lata 2013-2016, ustanowionymi przez FIVB (Międzynarodową Federację Siatkówki). O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS dotyczące zawodów siatkówki plażowej oraz decyzje podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatorów.
 5. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez Organizatora terminie drużyny zostają wyłączone z rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez Organizatora terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower.
 7. Turniej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych może zostać skrócony, odwołany lub przeniesiony na inny dzień. Decyzje podejmują Organizatorzy i Sędzia Główny.
 8. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.beskidzkaplaza.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisu na oświadczeniu dostępnym w Biurze Zawodów.
 2. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, jeżeli choćby jeden z zawodników będzie pod wpływem alkoholu.
 3. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
 4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
 5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
 6. Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.
 7. Za rzeczy zgubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
 8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Miasteczka Beskidzkiej Plaży jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz na wykorzystanie materiałów dla celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.
 9. Na terenie boisk obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. Na teren Miasteczka Beskidzkiej Plaży zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
 12. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.

Webmaster: TomRak

Theme: Anders Norén